Zásady ochrany osobních údajů

 

V souvislosti s novou evropskou legislativou o ochraně osobních údajů, konkrétně nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dovolte informovat Vás, že zpracováváme Vaše osobní údaje dle následujícího dokumentu: 

               Zásady ochrany osobních údajů (soubor .PDF; velikost 80 KB)            

Obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu

Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti STAV-INVEST střešní systémy s.r.o., IČO: 63986361, se sídlem Polaneckého 931/12, 197 03 Praha 9 - Kbely, zapsané obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38338, adresa elektronické pošty eshop@stavinvest.cz, tel. číslo 246 051 500, (dále jen „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, jako podnikatele, a kupujícího, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy na zboží z internetového obchodu www.eshop.stavinvest.cz (dále jen „kupní smlouva“, dále jen „Internetový obchod“), který provozuje prodávající.

 

 1. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 

 • Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

 • Podnikatel je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele je za podnikatele považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

 1. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

 

Objednávka, uzavření kupní smlouvy

 

 1. Kupující může objednávat zboží prodávajícího prostřednictvím Internetového obchodu, v němž je zboží kupujícímu prezentováno, a to včetně uvedení informací o zboží, popisu jeho hlavních vlastností, a jeho kupní ceně a souvisejících poplatcích (včetně nákladů na dopravu zboží, pojištění, dobírku a balné, zálohy na vratné palety a paušální částce za opotřebení vratných palet). Kupující v souvislosti s prezentací zboží bere na vědomí, že odstíny barev zboží prezentovaného prostřednictvím Internetového obchodu mohou být drobně zkreslené od skutečného odstínu barvy zboží (důvodem je např. kvalita fotografie či nastavení monitoru kupujícího). 

 

 1. Prezentace zboží prodávajícího umístěná v Internetovém obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy na takto prezentované zboží (nabídka); kupní smlouva na zboží je uzavřena v okamžiku doručení objednávky zboží z Internetového obchodu prodávajícímu.

 

 1. Před podáním objednávky v Internetovém obchodu se kupující podle své volby buď zaregistruje, nebo bude postupovat (objednávat) bez registrace, obojí podle pokynů uvedených v Internetovém obchodu s tím, že vyplní požadované údaje buď jako kupující spotřebitel nebo kupující podnikatel, přičemž všechny vyplněné údaje musí být správné a pravdivé. Povinné údaje k vyplnění jsou označeny hvězdičkou. Bez jejich vyplnění nebude možné uzavřít kupní smlouvu nebo provést registraci. Pokud kupující uvede své IČO nebo DIČ, má se za to, že se jedná o kupujícího podnikatele. Uvedení IČO a DIČ u kupujících podnikatelů je nezbytné z důvodu, aby mohl být vystaven řádný daňový doklad.

 

Registrací bude kupujícímu zřízen uživatelský účet, který je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, o nichž je kupující povinen zachovávat mlčenlivost a nesdělovat je třetím osobám. Prodávající je oprávněn i bez uvedení důvodu a oznámení této skutečnosti kupujícímu zrušit uživatelský účet kupujícího; stane se tak zejména v případě dlouhodobého neužívání uživatelského účtu nebo jeho zneužití či na výzvu kupujícího.

 

Po zřízení uživatelského účtu, dokud není zrušen, lze pro další objednávky kupujícího prostřednictvím Internetového obchodu využít přístup prostřednictvím uživatelského účtu, což urychluje vyplnění vybraných údajů kupujícího do objednávky.

 

 1. Kupní cenou zboží se rozumí cena v Kč uvedená u jednotlivého zboží v Internetovém obchodu, která je kupní cenou zboží včetně všech daní a poplatků (související poplatky, resp. náklady na dopravu zboží, pojištění, dobírku a balné, záloha na vratné palety a paušální částka za opotřebení vratných palet jsou kupujícímu zpřístupněny v těchto obchodních podmínkách, nejpozději však před odesláním objednávky prodávajícímu). Zobrazením nových cen zboží v Internetovém obchodu se předchozí ceny zboží stávají automaticky neplatnými, s výjimkou ceny zboží objednaného kupujícím ještě za planosti ceny původní.

 

 1. Pro objednání zboží z Internetového obchodu kupující po registraci vytvoří objednávku zboží, která obsahuje zejména určení konkrétního zboží a jeho množství (toto zboží kupující tzv. „vloží do košíku“), kupní cenu a související poplatky, způsob úhrady kupní ceny a souvisejících poplatků (ke způsobu úhrady viz dále platební podmínky). Před odesláním objednávky prodávajícímu má kupující vždy možnost zkontrolovat a měnit zadané údaje, které do objednávky vložil, což kupujícímu umožňuje i zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Po kontrole do objednávky zboží zadaných údajů, pokud s obsahem objednávky kupující souhlasí, odešle kupující objednávku prodávajícímu, a to kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu obdržení objednávky, resp. uzavření kupní smlouvy na zboží z objednávky, a to elektronickou poštou na e-mailovou adresu zadanou kupujícím při objednávce; přílohou tohoto potvrzujícího e-mailu je mimo shrnutí objednávky kupujícího i aktuální znění obchodních podmínek.

 

 1. Kupující podáním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně zásad zpracování a ochrany osobních údajů, a že s nimi souhlasí ve znění účinném ke dni podání své objednávky. Na tyto obchodní podmínky a zásady zpracování a ochrany osobních údajů je kupující výslovně upozorněn před uskutečněním své objednávky, a má tak možnost se s nimi seznámit, případně objednávku nepodat.

 

 1. Každá objednávka bude evidována pod zvláštním registračním číslem, pod kterým bude vedena až do jejího úplného vyřízení. Kupující je oprávněn požádat prodávajícího o sdělení aktuálního stavu objednávky a prodávající se zavazuje kupujícímu tuto informaci poskytnout.

 

 1. Pokud je uzavřena s kupujícím individuální kupní smlouva, pak má přednost před těmito obchodními podmínkami.

 

 1. Zboží doručené kupujícímu zůstává až do úplného zaplacení jeho kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.

 

 1. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy nebo její části (pokud s odstoupením pouze od části kupní smlouvy bude kupující souhlasit, v opačném případě bude prodávajícím odstoupeno od celé kupní smlouvy) z důvodů stanovených občanským zákoníkem a dále z důvodu podstatné změny okolností nebo jiného rozumného důvodu, např. v případě, že již byly vyčerpány zásoby zboží z objednávky, došlo k podstatné změně kupní ceny objednaného zboží či byla cena zboží v Internetovém obchodu zjevně chybně prezentována nebo by k dodání zboží došlo později, než prodávající avizoval. O odstoupení od kupní smlouvy (stornu objednávky) bude prodávající informovat kupujícího bez zbytečného odkladu. Kupujícím případně již uhrazená kupní cena bude kupujícímu vrácena v případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

 

Práva a povinnosti z vadného plnění (reklamační řád)

 

 1. Tento článek se uplatní pouze na práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy, kterou prodávající uzavřel s kupujícím spotřebitelem (§ 2158 odst. 1 občanského zákoníku); konkrétně pak upravuje práva z vadného plnění, která se řídí občanským zákoníkem (zejm. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem na ochranu spotřebitele.

 

          Jakost při převzetí

 

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

 1. Nemá-li věc při převzetí kupujícím výše uvedené vlastnosti, má kupující podle § 2169 občanského zákoníku právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady výměnou věci nebo její součásti (pokud se vada týká pouze součásti), pokud to není povaze vady nepřiměřené nebo neúměrné (např. vadu lze odstranit bez zbytečného odkladu), jinak opravou věci nebo její součásti; není-li to možné, pak má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad; v takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit. 

 

 1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

 1. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

 

          Podstatné a nepodstatné porušení kupní smlouvy

 

 1. Právo z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit z vady, která je podstatným nebo nepodstatným porušením kupní smlouvy, jež se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí kupujícím. V případě použitého zboží se uvedená doba zkracuje na polovinu.

 

 1. Podstatné porušení kupní smlouvy je takové porušení kupní smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 

 1. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, na odstranění vady opravou zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

 

 1. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení kupní smlouvy.

 

 1. Při nepodstatném porušení kupní smlouvy má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

 

 1. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané, a to způsobem sjednaným s prodávajícím.

 

 1. Prodávající neodpovídá za vadu u zboží prodávaného za nižší cenu, pro kterou byla nižší cena ujednána, neodpovídá ani za vadu odpovídající opotřebení zboží způsobenou jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží pak neodpovídá za vadu odpovídající míře jeho používání nebo opotřebení, dále prodávající neodpovídá za vadu zboží, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Prodávající neodpovídá ani za vadu zboží vzniklou v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu k danému zboží, zejména když v důsledku nedodržení těchto pokynů dojde k poškození věci.

 

 1. Neoznámí-li kupující prodávajícímu vadu zboží včas, pozbývá právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

 1. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží.

 1. Prodávající v souvislosti s výše uvedeným vyzývá kupujícího, aby prohlídku zboží a zjištění skrytých vad, zejména pokud jde o případně rozbité zboží uvnitř palet, provedl nejpozději do 10 dnů ode dne doručení zboží a v této lhůtě oznámil případně zjištěné vady prodávajícímu.

 

          Vyřízení reklamace

 

 1. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující v sídle prodávajícího, nejlépe písemně.

 

 1. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

 1. Za účelem umožnění řádného vyřízení reklamace prodávajícím je kupující povinen prodávajícímu prokázat, že zboží koupil od prodávajícího, a že dosud neuplynulo jeho právo uplatnit práva z vady zboží (zpravidla tak kupující činí prodejním dokladem), a dále předat prodávajícímu k posouzení zboží, u kterého podle kupujícího došlo k výskytu vady, za kterou má nést prodávající odpovědnost, a taktéž informovat prodávajícího o svých kontaktních údajích, zjištěné vadě a požadavku na způsob vyřízení reklamace. Zboží předané kupujícím prodávajícímu k posouzení v rámci reklamace by mělo být v kompletním stavu, zajištěné proti poškození během přepravy, pokud je kupujícím zasíláno poštou, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Zboží nelze k reklamaci zasílat na dobírku, takové zboží nebude prodávajícím přijato.

 

 1. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

 1. Prodávající se zavazuje kupujícího informovat o vyřízení reklamace na e-mail nebo tel. číslo zadané kupujícím při reklamaci, jinak na e-mail nebo tel. číslo, které je zaznamenáno v uživatelském účtu kupujícího či zadané v objednávce. Pro splnění povinnosti prodávajícího postačí odeslání informační SMS kupujícímu.

 

 1. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od přijetí reklamace a reklamovaného zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na lhůtě delší; marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy.

 

 1. Pokud je reklamace oprávněná, náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním práv kupujícího z odpovědnosti za vady zboží.

 1. Kupující bere na vědomí, že pro posouzení oprávněnosti uplatněné reklamace, pokud jde o případné barevné rozdíly a výkvěty na zboží, bude použita technická norma ČSN EN 490 nebo technická norma, která ji nahradí.

 

Právo kupujícího spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

 

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím Internetového obchodu), je kupující, který je spotřebitelem, oprávněn v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel využít vzorový formulář dostupný v Internetovém obchodu. Prodávající upozorňuje kupujícího spotřebitele a kupující spotřebitel si je této skutečnosti vědom, že se v případě využití práva na odstoupení od kupní smlouvy nejedná o bezplatnou výpůjčku zboží; předmětná lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel mohl v přiměřeném rozsahu seznámit se zbožím (shodně, jak by to mohl učinit na provozovně prodávajícího).

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel zaslat na adresu sídla prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího. Kupujícímu spotřebiteli se doporučuje současně s odstoupením od kupní smlouvy sdělit prodávajícímu i číslo objednávky, datum převzetí zboží a číslo účtu kupujícího spotřebitele včetně bankovního ústavu pro vrácení peněz (pokud mají být peníze zaslány na bankovní účet kupujícího spotřebitele).

 

 1. V případě odstoupení kupujícího spotřebitele od kupní smlouvy, se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující spotřebitel musí zaslat nebo předat zboží prodávajícímu úplné, s kompletní dokumentací, neopotřebované, nepoškozené, čisté, pokud možno v originálním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající upozorňuje kupujícího spotřebitele, že pokud využije svého práva na odstoupení od kupní smlouvy, jak je uvedeno výše, nese výlučně kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu se kupující spotřebitel zavazuje zboží zabezpečit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Zboží zaslané na dobírku kupujícím spotřebitelem, který využil svého práva a odstoupil od kupní smlouvy, nebude prodávajícím přijato.

 

 1. Prodávající kupujícímu spotřebiteli vrátí peněžní prostředky, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího spotřebitele přijal, nebude-li dohodnuto jinak. Prodávající však není povinen peněžní prostředky vrátit dříve, než mu kupující spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

 1. Kupující, který je spotřebitel, nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit mimo jiné od kupní smlouvy
 1. na poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 4. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícího na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

 

 1. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu (škodě) odpovídající částku (prodávající započte svůj nárok vůči vracené kupní ceně a kupující spotřebitel tak bude mít nárok pouze na takto sníženou kupní cenu zboží); s tímto jednostranným zápočtem kupující spotřebitel souhlasí.

 

 1. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že pokud je spolu se zbožím předán kupujícímu spotřebiteli dárek/dárky a kupující spotřebitel využije svého práva na odstoupení od kupní smlouvy, je splněna rozvazovací podmínka, jejíž splnění způsobí, že kupující spotřebitel je povinen spolu s vraceným zbožím vrátit i dárek/dárky, které spolu s tímto zbožím od prodávajícího obdržel.

 

Doručování zboží, platební podmínky

 

 1. Kupní cenu zboží a související poplatky může kupující uhradit
 1. prostřednictvím platby v hotovosti při převzetí zboží,
 2. platbou předem bezhotovostním převodem na účet prodávajícího (pokud nebude kupní cena zboží a související poplatky uhrazena do 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, bude kupní smlouva bez dalšího považována za zrušenou);
 3. platbou na dobírku při doručení zboží přepravní službou, pokud je dobírka pro daný druh zboží prodávajícím nebo přepravní službou umožněna. Kupující bere v souvislosti s předchozí větou na vědomí, že prodávající si vyhrazuje právo umožnit platbu na dobírku odmítnout, a to zejména z důvodu předcházení vzniku škod např. v případě požadavku na dodávku většího množství zboží. Pokud dobírka umožněna není, pak je nezbytné vybrat jiný druh platby;
 4. platbou prostřednictvím platební brány.

            Nepoužije se § 2119 odst. 1 občanského zákoníku. Kupující je tak povinen zaplatit kupní cenu zboží a související poplatky při                            doručení zboží kupujícímu, a to ještě před tím, než má možnost si zboží prohlédnout, pokud není dohodnuto jinak.

 

 1. K osobnímu převzetí zboží je oprávněn pouze kupující nebo osoba k tomu kupujícím zmocněná (oprávněná osoba), přičemž prodávající je oprávněn požadovat prokázání zmocnění oprávněné osoby plnou mocí.

 

 1. Prodávající zašle podle kupní smlouvy objednané zboží prostřednictvím přepravní služby dle volby kupujícího z nabídky prodávajícího v Internetovém obchodu, pokud není dohodnuto jinak, na adresu v České republice, která byla zadána kupujícím v objednávce zboží. Zboží je prodávajícím předáno přepravní službě bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy; v případě bezhotovostního převodu kupní ceny (viz odst. 1 písm. b) tohoto článku) však až do 5 dnů po připsání kupní ceny a souvisejících poplatků na bankovní účet prodávajícího.

 

 1. Prodávající je oprávněn si účtovat cenu přepravy i balné. Před odesláním objednávky zboží prodávajícímu sdělí prodávající kupujícímu cenu přepravy a balného a související poplatky, včetně ceny pojištění a dobírky, záloh na vratné palety, paušální částku za opotřebení vratných palet, kterou kupující potvrdí a teprve následně objednávku odešle.

 

 1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Odesláním objednávky kupující souhlasí s tím, že mu bude při uzavření kupní smlouvy vystavena a zaslána účtenka elektronickou formou, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím jinak.

 

 1. Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí prodávající zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající zboží pro přepravu.

 1. Zboží může být zákazníkovi dodáno na paletách. V případě vratných palet, na což bude kupující před odesláním objednávky upozorněn, bude kupujícímu účtována také záloha na vratné palety a paušální částka za opotřebení vratných palet, která je nevratná. Záloha na vratné palety bude kupujícímu vrácena až po odevzdání vratných palet kupujícím na náklady kupujícího do skladu prodávajícího, ze kterého bylo zboží kupujícímu odesláno, přičemž v případě kupujícího spotřebitele nebo v případě, že zboží bude kupujícímu odesíláno přímo od výrobce, lze vratné palety vrátit také do sídla prodávajícího. Vrácení vratných palet je možné nejpozději do 6 měsíců od data odeslání zboží kupujícímu, jinak právo kupujícího na vrácení vratných palet a vrácení zálohy zaniká, a kupujícím uhrazená záloha bude bez dalšího započtena na cenu kupujícím nevrácených vratných palet. Při vracení vratných palet je kupující povinen mít u sebe doklad nebo jeho kopii prokazující zaplacení zálohy na uvedené vratné palety. Při vracení zálohy za vratné palety v hotovosti lze hotovost vydat pouze kupujícímu nebo oprávněné osobě. Není-li výslovně dohodnuto jinak, má se za to, že kupující převzal zboží včetně vratných palet, a to aniž by převzetí vratných palet kupující výslovně potvrdil na dodacím listu nebo jiné listině.

 

 1. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost k převzetí zboží a zajistit jeho převzetí prostřednictvím oprávněné osoby. Neučiní-li tak, nemůže později namítat, že zboží převzala osoba, která k tomu nebyla oprávněna. Je-li zboží dopravováno do místa určeného kupujícím, je kupující povinen na tomto místě zajistit svoji osobní přítomnost nebo přítomnost oprávněné osoby. Není-li taková osoba při dodání zboží přítomna, byť na místě přítomna být měla, považuje se zboží za řádně dodané, jakmile zboží prodávající v místě určeném kupujícím vyloží.

 1. Místo určené kupujícím pro dodávku zboží, pokud bude zboží doručováno s ohledem na charakter zboží nákladním automobilem s hydraulickým zvedákem, musí být dostupné takovým nákladním automobilem tak, aby po celou dobu jízdy nesjel z řádně udržovaných pozemních komunikací (přičemž mosty nesmí být nižší než 3,9 m a o nosnosti nižší než 20 t apod.) a neohrozil při jízdě ani vykládce zboží ochranná pásma (např. elektrického vedení). Kupující je povinen prodávajícího na takováto místa v místě určeném pro dodávku nákladním automobilem předem upozornit a navrhnout trasu, která je bez obtíží způsobilá k provozu.

 1. Prodávající (řidič) je oprávněn odmítnout další jízdu nebo vykládku zboží, pokud nejsou splněny podmínky dle předchozího odstavce a nedohodne-li se s kupujícím na jiném místě dodání, pak je oprávněn vrátit se i se zbožím zpět. Tato cesta bude kupujícímu účtována jako uskutečněná doprava a kupující je povinen si zboží vyzvednout na své náklady a odpovědnost ve skladu prodávajícího.

 1. V případě, že přepravní služba doručí neúplnou nebo zjevně poškozenou zásilku, je kupující oprávněn odmítnout převzetí zásilky. Pokud kupující zásilku z důvodu uvedeného v předchozí větě nepřevezme, nebo ji naopak i přes zjevné poškození převezme, zavazuje se při odmítnutí/převzetí zboží sepsat s přepravní službou protokol o vzniku škody, ve kterém budou uvedeny veškeré vytýkané škody (nedostatky) a tento protokol bez zbytečného odkladu doručí prodávajícímu.

 

Ochrana osobních údajů a informací

 

 1. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů tvoří samostatný dokument.

 

 1. Kupní smlouva je archivována v elektronickém úložišti prodávajícího, za účelem jejího splnění a evidence, a je přístupná pouze prodávajícímu, nikoliv kupujícímu.

 

 1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svůj počítač. V případě, že je objednávku možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Ostatní ujednání

 

 1. Veškeré smluvní vztahy a případné spory se řídí právním řádem České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Je-li smluvní stranou kupní smlouvy spotřebitel, řídí se smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou kupující podnikatel, řídí se smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že jejich vztah se řídí českým právem, čímž však nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z právních předpisů, od nichž se nelze odchýlit. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se neuplatní.

 

 1. Mimosoudní vyřizování stížností kupujících spotřebitelů je prodávajícím zajištěno prostřednictvím adresy elektronické pošty eshop@stavinvest.cz Vyřízení stížnosti bude prodávajícím zasláno na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

 1. Prodávající není vůči kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele vykonává v zákonem vymezeném rozsahu dozor Česká obchodní inspekce.

 

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa www.coi.cz nebo lze spor řešit on-line prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/

 

 1. Kupující souhlasí s užitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady spojené s užitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy, tj. např. náklady na internetové připojení, si nese kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 1. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem.

 

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 3. 2020. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění; takovou změnou obchodních podmínek však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Ing. Vratislav Kroc ml., jednatel

STAV-INVEST střešní systémy s.r.o.